Regulamin Akademii Ambasadorów Artifex Mundi

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu

Akademia Ambasadorów Niemożliwego Artifex Mundi”

Realizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom Ulica oraz firmę Artifex Mundi

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Akademia Ambasadorów Niemożliwego Artifex Mundi, realizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA oraz firmę Artifex Mundi.
 2. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą na rozwój pasji i zainteresowań, przy jednoczesnym budowaniu wiary we własne możliwości i czerpaniu radości z pracy na rzecz drugiego człowieka wśród młodzieży w wieku 16-21, która pragnie podjąć próbę pracy nad sobą i kreowaniem własnego świata.
 3. W ramach projektu realizowane będą:
  1. Warsztaty w zakresie rozwijania pasji, prowadzone przez ekspertów tworzenia gier komputerowych oraz trenerów rozwoju osobistego.
  2. Wakacyjny Obóz Marzeń – 6-dniowy wyjazd na zorganizowany wypoczynek letni, podczas którego realizowane będę kolejne warsztaty z trenerami oraz zajęcia sportowe.

§2

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestniczkami Projektu może zostać młodzież w wieku 16-21 lat – w uzasadnionych przypadkach, zespół projektowy może zadecydować o przyjęciu młodszej lub starszej osoby.

§3

PROCES REKRUTACJI

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 29 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017r.
 2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą:
  1. Przedstawiciel Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA.
  2. Przedstawiciel Artifex Mundi.
  3. Koordynator Projektu Akademia Ambasadorów Niemożliwego Artifex Mundi.
 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
  2. Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów Uczestników Projektu, którzy spełniają założone kryteria udziału w Projekcie,
  3. Sporządzenie listy Uczestników Projektu i listy rezerwowej,
 4. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 Uczestników Projektu.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje:
  1. Przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, formy spotkań oraz wymagań stawianych przed Uczestnikami Projektu,
  2. Publikacja informacji na temat terminu prowadzonego naboru oraz projektu na stronach internetowych, spotkania informacyjne w szkołach oraz instytucjach, rozesłanie informacji pocztą elektroniczną do placówek oświaty.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie;
  1. Weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w Projekcie,
  2. Analiza danych potencjalnych Uczestników Projektu,
  3. Opracowanie listy Uczestników Projektu,
  4. Opracowanie listy rezerwowej,
  5. Poinformowanie drogą telefoniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie;
  1. I Etap naboru:
  2. II Etap naboru:
 6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony organizatora, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, przy ul. Mikołowskiej 72a w Katowicach. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi,
  2. Dokumenty niekompletne mogą nie zostać rozpatrywane;
  3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora.
 6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2017 roku.