Regulamin przyznawania i realizacji stypendium

w programie Indywidualne Stypendia
Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przyznawania oraz warunki i tryb realizacji stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach programu  Indywidualne Stypendia prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA.

Celem programu jest  pomoc (w tym finansowa) podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, na rozwój swoich potencjałów,  którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego.  

I. Postanowienia ogólne

 1. Program jest bezpłatny dla podopiecznych Fundacji.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. Programie – oznacza to program Indywidualne Stypendia,
 4. Fundacji – oznacza to Fundację Pomocy Dzieciom ULICA  z siedzibą w  Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72a, 40-065, nr KRS 0000253040
 5. Koordynatorze – oznacza to koordynatora Programu.
 6. Stypendium – oznacza to środki finansowe przyznane Stypendyście przez Fundację.
 7. Stypendyście – oznacza to podopiecznego Fundacji, któremu przyznano Stypendium w ramach Programu,
 8. Wniosku – oznacza to wniosek o Stypendium, złożony przez pełnoletniego podopiecznego lub rodzica/ opiekuna podopiecznego, jeśli nie osiągnął on pełnoletniości.
 9. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Prezes Fundacji.
 10. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1-  Wniosek o przyznanie indywidualnego stypendium

Załącznik nr 2 – Decyzja i oświadczenie stypendysty,

II. Osoby uprawnione do ubiegania się o Stypendium

 1.   O Stypendia mogą ubiegać się wyłącznie podopieczni Fundacji, będący uczniami lub studentami zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy
 2. Kandydat może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli
 • wykazuje się zaangażowaniem społecznym
 • ma osiągnięcia naukowe lub sportowe lub związane z rozwojem zainteresowań
 1. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:
 2. Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku Do aktywności społecznej zalicza się między innymi: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, wolontariat np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, aktywność w lokalnej organizacji pozaszkolnej z wyraźnymi osiągnięciami, oraz inne podobne.
 3. Kryterium nr 2.  Osiągnięcia naukowe: w zawodach sportowych, artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych itp. w ciągu ostatniego roku
 4. inne sytuacje uzasadniające przyznanie pomocy materialnej podopiecznemu Fundacji.

III. Tryb przyznawania Stypendiów

 • Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami do Fundacji.
 • Wnioski przyjmuje Koordynator. Termin przyjmowania Wniosków:  przez cały rok
 • Podopieczny ma prawo uzupełnić zauważone przez Koordynatora braki we Wniosku i załącznikach w terminie 7 dni roboczych od otrzymania takiej informacji
 • Podopieczny, któremu cofnięto Stypendium nie może ponownie otrzymać Stypendium przez kolejne 2 lata.
 • O przyznaniu Stypendium danemu uczniowi decyduje Zarząd Fundacji.
 • Zarząd Fundacji decyduje o wysokości poszczególnych Stypendiów. Wysokość Stypendium może zostać z góry określona przez Fundację (np. w wyniku podpisania przez darczyńcę Stypendium szczególnego porozumienia z Fundacją).

IV. Tryb realizacji Stypendiów

 1.  Stypendysta i jego opiekun prawny otrzymuje od Koordynatora informację o przyznanym Stypendium i jego wysokości. W/w informacja może być przekazana zainteresowanym osobom dopiero po oficjalnym potwierdzeniu przez Fundację weryfikacji dokumentów i przyznania stypendiów.
 2.  Pieniądze przekazywane są przez Fundację na numer konta bankowego wskazany we Wniosku przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia. Osobami uprawnionymi do dysponowania Stypendium są Stypendysta i jego opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).
 3.  Stypendium przyznawane jest jednorazowo, na okres pół roku lub jednego roku. Stypendium jest wypłacane co miesiąc, chyba że Fundacja podejmie inną decyzję.
 4.  Stypendysta (lub jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5.  Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Fundacja po zakończeniu procesu stypendialnego weryfikuje dokumenty (Protokół i Wnioski wraz z załącznikami).

V. Przeznaczenie Stypendium

Stypendium powinno być przeznaczone przez Stypendystę na pokrycie kosztów związanych z rozwijaniem jego zainteresowań i uzdolnień. Mogą to być koszty dotyczące w szczególności:

 1. wyżywienia w szkole,
 2. zakwaterowania (w bursie, internacie, na stancji),
 3. zakupu podręczników szkolnych, książek naukowych, lektur, atlasów, słowników i książek do nauki języków obcych, artykułów papierniczych, przyborów malarskich,
 4. zakupu plecaka/tornistra,
 5. zakupu odzieży i obuwia sportowego i galowego
 6. zakupu instrumentów muzycznych (dla uczniów grających na danym instrumencie od min. 0,5 roku),
 7. zakup sprzętu komputerowego (z wyjątkiem tabletów), drukarki oraz programów komputerowych,
 8. zakupu aparatu fotograficznego dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach fotograficznych, biorących udział w wystawach i konkursach fotograficznych (po pisemnym uzgodnieniu z Fundacją),
 9. dojazdów środkami transportu zbiorowego: do szkoły, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe,
 10. wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, filharmonii, opery, muzeum itp.,
 11. wyjazdów edukacyjnych oraz obozów sportowych i harcerskich,|
 12. finansowania udziału Stypendysty w kołach naukowych, konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,
 13. finansowania udziału w dodatkowych zajęciach i kursach (np. kursy językowe, zajęcia sportowe, artystyczne, kurs na prawo jazdy, opłata za jeden egzamin),
 14. opłat rekrutacyjnych na studia (maksymalnie na dwa kierunki)
 15. zakupu szkieł do okularów korekcyjnych (oprawki Stypendysta kupuje we własnym zakresie),
 16. opłat za abonament internetowy oraz założenie internetowego łącza,
 17. innych – po pisemnym uzgodnieniu z Fundacją.

VI. Obowiązki Stypendysty

 1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku, dba o swój rozwój intelektualny i duchowy.
 2. Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Programu
 3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz lokalnego środowiska.
 4. Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w Regulaminie oraz do złożenia Koordynatorowi Oświadczenia zawierającego informację o sposobie jego wydatkowania.

VII. Cofnięcie Stypendium

 1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu lub wstrzymaniu Stypendium, gdy Stypendysta:
  • prezentuje postawę niegodną Stypendysty Programu,
  • nieprawidłowo wykorzystuje Stypendium,
 2. W przypadku cofnięcia Stypendium, Fundacja wstrzymuje wypłaty kolejnych transz Stypendium.

VIII.  Postanowienia końcowe   

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji.